plan-kont

   

rachunkowe-księgowe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr1 do uchwały nr 1/2016 z dn. 20.01.2016 Zarządu................. Sp. z o.o.

 

 

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej przedsiębiorstwa handlowego  ...............  Sp. z o.o.:

 

Symbol / rozwinięty

Nazwa

 

Zespół 0 - AKTYWA TRWAŁE

010               010

Środki trwałe

030

Długoterminowe aktywa finansowe

                     031

Udziały i akcje obce

070               070

Odpisy umorzeniowe środków trwałych

 

Konta pozabilansowe

090               090

Środki trwałe w likwidacji

091               091

 

Zespół 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

130

Rachunki bankowe

                     131

Bieżący rachunek bankowy

                     132

Inne rachunki bankowe

135

Kredyty bankowe

                     136

Długoterminowe kredyty bankowe

                     137

Krótkoterminowe kredyty bankowe

140

Krótkoterminowe aktywa finansowe

                     141

Udziały własne do zbycia

                     142

Akcje obce do zbycia

145

Inne środki pieniężne

                     146

Weksle i czeki obce

                     147

Środki pieniężne w drodze

 

Zespół 2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

200               200

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

                     201

Zaliczki

                     202

Zobowiązania wekslowe

220

Rozrachunki z instytucjami publicznoprawnymi

                     221

Rozrachunki z U.S. z tyt. VAT

                     222

Rozliczenie należnego VAT

                     223

Rozliczenie naliczonego VAT

                     224

Korekty naliczonego VAT

                     225

Rozrachunki z U.S. z tyt. CIT

                     226

Rozrachunki z ZUS

230

Rozrachunki z pracownikami

                     231

Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń

                     232

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240

Pozostałe rozrachunki

                     241

Rozrachunki z udziałowcami

                     242

Rozliczenie niedoborów, szkód, nadwyżek

                     243

Należności sporne

                     244

Inne rozrachunki

 

Zespół 3 - MATERIAŁY I TOWARY

300

Rozliczenie zakupu

                     301

Rozliczenie zakupu materiałów

                     302

Rozliczenie zakupu towarów

                     303

Rozliczenie zakupu usług

310               310

Materiały

330               330

Towary

340

Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

                     341

Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

                     342

Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

 

Zespół 4 - KOSZTY RODZAJOWE

401               401

Zużycie materiałów

402               402

Usługi obce

403               403

Podatki i opłaty

404               404

Wynagrodzenia

405               405

Świadczenia na rzecz pracowników

406               406

Amortyzacja

407               407

Pozostałe koszty rodzajowe

 

Zespół 6 - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

640

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

                     641

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych

                     642

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów finansowych

                     643

Rozliczenia międzyokresowe czynne różnicy podatku dochodowego

                     644

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów

 

Zespół 7 - PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM

701              701

Przychody ze sprzedaży towarów

735              735

Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia

750              750

Przychody finansowe

755              755

Koszty finansowe

760              760

Pozostałe przychody operacyjne

765              765

Pozostałe koszty operacyjne

770              770

Zyski nadzwyczajne

771              771

Straty nadzwyczajne

 

Zespół 8 - KAPITAŁY, REZERWY, WYNIK FINANSOWY

800

Kapitał zasadniczy

                     801

Kapitał udziałowy

                     802

Kapitał zapasowy

821               821

Rozliczenie na poczet wyniku finansowego b.r. obrotowego

840

Rezerwy i przychody przyszłych okresów

                     841

Rezerwa na odłożony podatek dochodowy

                     842

Rezerwy na należności od dłużników

                     843

Rezerwy na straty pewne i prawdopodobne

                     844

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

860               860

Wynik finansowy

870               870

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Zarząd ...............  Sp. z o.o.

Załącznik nr2  do uchwały nr 1/2016 z dn. 20.01.2016  Zarządu .................  Sp. z o.o.

 

Wykaz kont analitycznych księgi pomocniczej przedsiębiorstwa handlowego

................ Sp. z o.o.:

 

Symbol syntetyczny

Rozwinięcie analityczne

Nazwa

200

001

Rozrachunki z dostawcami usług

200

002

Rozrachunki z dostawcami towarów

200

003

Rozrachunki z dostawcami materiałów

200

003

Rozrachunki z odbiorcami

Zarząd  ................  Sp. z o.o.