kadry-umowa-o-pracę

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........................                                                                          ......................................

   Pracodawca                                                                                                                               miejscowość i data


UMOWA O PRACĘ


zawarta w dniu.........................

                 (data zawarcia umowy)


pomiędzy
............................................................................

                  (nazwa i siedziba pracodawcy)


jako Pracodawcę, reprezentowanym przez


Pana(nią) ..................................................................................

                        (imię i nazwisko)

a Panem(nią)........................................................

na czas określony .......................................................................................................................

(okres próbny, czas nie określony, czas określony, czas wykonania określonej pracy - podać jakiej)


zatrudnionym w wymiarze............. w pełnym wymiarze czasu pracy............................................................

(w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy - podać ten wymiar)


na stanowisku specjalisty d/s rachunkowości i księgowości

......................................................(stanowisko, rodzaj pracy)


Do pracy zgłosi się Pan(i) w dniu .........................w..........................., będącym miejscem wykonywania pracy.


W czasie trwania umowy o pracę będzie Pan(i) otrzymywał(a) wynagrodzenie w sposób i na zasadach

przewidzianych w Regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

(przepisy o wynagrodzeniu, regulamin wynagradzania)

Wynagrodzenie Pana(i) składać się będzie z:

1) stawka płacy zasadniczej - wynagrodzenie - uposażenie ............

słownie zł.............................

2) premie i dodatki na zasadach i warunkach określonych w przepisach o wynagrodzeniu:

Regulamin wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą .......................

(podać odpowiedni akt prawny)


 ..................................................................

(podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika)


Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem(am) i po zapoznaniu się z jej

treścią zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Równocześnie

przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego u Pracodawcy Regulaminu pracy

i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.


...................................

data i podpis pracownika

.....................................................................

podpis przyjmującego oświadczenie