kadry

dokumenty-pracownicze  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................                                                                                  ..........................

            Pracodawca                                                                                                                     dn

                                        Rozwiązanie umowy o pracę


Imię i nazwisko pracownika:

Stanowisko:... d/s rachunkowości...

Komórka organizacyjna:

Jednostka organizacyjna:

Nr kadrowy pracownika:

Oświadczam, że:

rozwiązuję z Panią/Panem umowę o pracę zawartą na czas nie określony z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi jeden miesiąc i upłynie w dniu ..........................

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:...........................................................................

.............................................................................................................................................

(w przypadku umów na czas nieokreślony należy koniecznie podać zrozumiałą, konkretną, prawdziwą i dotyczącego wskazanego stanowiska przyczynę - art.30 § 4 Kodeksu Pracy).

PODSTAWA PRAWNA: art. 30 § 1 p.2 oraz 361§1 Kodeksu Pracy a w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników i zwolnień grupowych w związku z art. 1 Ustawy z 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Informuję, że w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy................................................................

(należy podać sąd pracy właściwy dla miejsca świadczenia pracy przez pracownika)

Otrzymano                                                                                  W imieniu pracodawcy


..........................................                                           .......................................................

 (data i podpis pracownika)


Ważne: należy pamiętać o odszkodowaniach za skrócony okres wypowiedzenia oraz w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników o odprawach przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników.