prawo-podatkowe   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rynek Kapitałowy to miejsce, w którym przedsiębiorstwa pozyskują kapitał na swój rozwój, czy to z pożyczek i kredytów bankowych, czy z emisji akcji bądź udziałów. Oczywiście tu inaczej niż w sensie księgowym przez kapitał rozumiemy majątek trwały i aktywa finansowe w tym środki pieniężne, papiery wartościowe (akcje, obligacje) i inne instrumenty finansowe.

Rynek kapitałowy nie oznacza konkretnego miejsca, lecz różnorodne procesy kupna (pozyskiwania) i sprzedaży (udostępniania) kapitału oraz transakcje pochodne, których celem jest uzyskanie określonych korzyści wyłącznie z tytułu zawarcia danej transakcji.

W ramach rynków kapitałowych bardzo ważne zadanie prorozwojowe w gospodarce narodowej pełni Rynek Papierów Wartościowych. Na nim to firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe inwestorów, być łączonymi przez strategicznych inwestorów w celu poprawy pozycji majątkowej i marketingowej na rynku.

Dodatkowo obecność firmy w obrocie publicznym ze względu na obostrzenia prawne rynku regulowanego takie jak:

1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t.).

2. Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t. ze zm.).

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).

5. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

6. Regulamin GPW S.A.

i inne,

wzmacnia prestiż i zaufanie nie tylko wśród inwestorów ale i klientów firm.

Poza tym rynek giełdowy mimo ryzyka, może być alternatywą i konkurencją inwestycyjną w stosunku do innych inwestycji kapitałowych ( jak lokaty bankowe, nieruchomości i inne).

Ciągły dostęp nowego kapitału dla przedsiębiorstw jest nieoceniony i życiodajny także na przychody podatkowe budżetu Państwa, wzrost PKB i zmniejszenie bezrobocia. Budżet państwa czerpie też profity z zysków firm zarządzających rynkiem publicznym (GPW SA, KDPW SA. KDPW_CCP SA, BondSpot SA), w których to ma udziały kapitałowe.

Zatem Państwo powinno dbać o ten segment rynku kapitałowego, ale niestety polskie władze nie doceniają istotnej jego roli w rozwoju gospodarki narodowej. Wielkim błędem była marginalizacja OFE polegająca na ustawowym pozbawieniu Funduszy Emerytalnych kapitałów i ograniczeniu wpływu do nich składek emerytalnych na rzecz ZUS. Abstrahując od niekorzystnych konsekwencji dla oszczędzających w OFE, fundusze te straciły na znaczeniu jako siły napędzającej rozwój gospodarczy. Dodatkowo nałożenie 14 lat temu wysokiego (19%) tzw podatku Belki na inwestorów indywidualnych zmniejszyło ich zainteresowanie GPW. W rezultacie GPW została pozbawiona zarówno znaczących jak i wielu drobnych inwestorów co spowodowało obniżenie kapitalizacji i pozycji GPW.