oze-kobylnica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mimo braku właściwych przepisów promujących odnawialne źródła energii, Gmina Kobylnica realizuje z wielkim sukcesem bardzo pożyteczne dla mieszkańców i środowiska inwestycje w regionie.

(To co robi Gmina Kobylnica w zakresie popularyzacji OZE zasługuje na powszechne naśladowanie)

1. Projekt

Zrealizowany „PROGRAM WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ NA TERENIE GMINY KOBYLNICA” dotyczył 11 budynków komunalnych i 414 indywidualnych. Przedsięwzięcie to polegało na zakupie oraz montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej jak i na potrzeby c.o. Około 70% inwestycji wartej 7.154.657 PLN zostało bezzwrotnie sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem projektu było zmniejszenie ilości emitowanego CO2 ( ponad 200 ton rocznie) oraz wymierne oszczędności dla mieszkańców w zużyciu energii głównie na potrzeby CWU i w mniej licznych przypadkach na potrzeby c.o.. W wersji najbardziej powszechnej instalacji solarnej dla gospodarstwa 4- osobowego realizacja tego programu daje oszczędność około 2500 kWh/rok, co przy korzystaniu z gazu przekłada się na wymierne oszczędności około 500 zł. w skali roku. W rezultacie wkład własny w podstawowym wariancie wykorzystania energii słonecznej, zwrócił się beneficjentowi tego programu w przeciągu 5 lat. Niewątpliwie realizacja tego potrzebnego i oczekiwanego zadania była możliwa dzięki wyjątkowej postawie Zarządu Gminy Kobylnica a w szczególności czynnego osobistego zaangażowania Wójta Pana Leszka Kulińskiego.


2. Projekt

"PROSUMENT" dzięki zapisom w Prawie Energetycznym powstała możliwość darmowego podłączenia (bez koncesji) do sieci rozdzielczej dystrybutora energii elektrycznej, domowej instalacji produkującej energię na własne potrzeby. Niestety ze względu na brak preferencji finansowych w polskim prawie dla producentów energii z odnawialnych źródeł, warunkiem ekonomicznego powodzenia inwestycji jest bezzwrotne wsparcie materialne. Taką dopłatę ( 40% NFOŚiGW ) zapewniła gm. Kobylnica w zrealizowanym ( tj w latch 2015-2016) programie " Prosument" dla 134 gospodarstw domowych regionu. Poniżej przedstawiam kalkulację opłacalności budowy prosumenckiej mikro instalacji fotowoltaicznej o nominalnej mocy 2,75 kW, wykonanej w tym programie przy uwzględnieniu lokalnych warunków nasłonecznienia:

audyt energetyczny słupsk

Powyższe opracowanie zostało sporządzone na podstawie ostatniej nowelizacji z 22.06.2016 nowelizacji ustawy o OZE (oczekiwanej ponad 7 lat). Jak z tego zestawienia wynika, takie źródło energii odnawialnej zapewnia w przybliżeniu zapotrzebowanie na energię elektryczną 4 - os. gospodarstwa domowego. Warunkiem koniecznym rentowności indywidualnej instalacji fotowoltaicznej jest bezzwrotne dofinansowanie (przy 40% kosztów kwalifikowanych netto okres zwrotu ok. 7,8-8,3 lat). Przy braku wsparcia taka inwestycja jest mało atrakcyjna, ponieważ zwróci się dopiero po okresie 12 lat.

Nie oznacza to jednak, że mikro źródła prosumenckie będą powstawać jak przysłowiowe "grzyby po deszczu."