prawo-podatkowe   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podatek akcyzowy od energii el. Prosumentów czy zgodny z prawem ?

Kiedy ostateczny kształt legislacyjny Ustawy o OZE Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm. ma już niewiele wspólnego ze wsparciem dla właścicieli mikroinstalacji OZE produkujących energię elektryczną na własne potrzeby, to jeszcze Ministerstwo Energii wprowadza w błąd tych wytwórców energii ( tzw Prosumentów). Mianowicie kontrowersyjną odpowiedzią na interpelację poselską z dnia 20 lipca 2016 r. nr K8INT4855 Minister utwierdza w przekonaniu i nakłania Sprzedawców zobowiązanych do naliczania akcyzy od energii pobranej przez wytwórcę na podstawie rozliczeń z tym Sprzedawcą wg art. 4 ust. 1 Ustawy o OZE. W konsekwencji następuje dodatkowe obciążenie finansowe posiadacza mikroinstalacji elektrycznej (20 zł od 1MWh pobranej z magazynu energii w sieci operatora systemu dystrybucyjnego).

Zagłębiając się w zagadnienie opodatkowania akcyzą energii z OZE Prosumenta należy przeanalizować przepisy następujących trzech aktów prawnych: Ustawy o podatku akcyzowym Dz.U. z 2009r. Nr 3, poz. 11. z późn. zm.; Rozporządzenia MRiF w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego oraz w/w Ustawy o OZE.

Aktem prawa, który ostatecznie przesądza o zwolnieniu z akcyzy całkowitej energii z OZE wytworzonej, przenoszonej i ostatecznie spożytkowanej przez Prosumenta jest właśnie przytoczona Ustawa o OZE, która niestety jest pomijana w urzędowej interpretacji przepisów prawa w szczególności jej art. 4 ust. 10 "Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.)."

Ten przepis mówi jasno, że pobrana energia z "magazynu energii Prosumenta" w sieci dystrybutora nie jest sprzedażą a zużyciem w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku akcyzowym i w szczególności Rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego: § 5. 1. "Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię."

Zatem w przedmiotowym zdarzeniu pobrania "zmagazynowanej" energii przez Prosumenta nie ma tu mowy w sensie podatkowym o sprzedaży-pobraniu (przeniesieniu posiadania wg art 2.ust.1 p.21 Ustawy o akcyzie) i jednocześnie zużyciu energii z OZE. Idąc dalej tym tokiem rozumowania to powinno się rozpatrywać tylko zużycie po stronie Prosumenta a nie sprzedaż-pobranie po stronie Sprzedawcy zobowiązanego.

Wg mnie podmiot ten stawia się niesłusznie w roli sprzedawcy jako zobowiązanego podatnika podatku akcyzowego przy formalnym zwolnieniu Prosumenta z opodatkowania czynności zużycia jego energii. I tu właśnie pojawia się zasadnicza wątpliwość-pytanie: W jakim celu Ustawodawca wprowadził od 01.07.2016 przepis art.4 ust.10 w Ustawie o OZE..... skoro w sytuacji opodatkowania każdej sprzedaży (w tym przeniesienia posiadania) energii, zwolnienie z akcyzy czynności zużycia przez producenta tej samej energii jest już zapewnione w Ustawie o akcyzie, a mówi o tym - art. 9 ust.3 ???. To właśnie nowa (od 01.07.2016) regulacja art.4 ust.10 Ustawy o OZE zwalnia nie Prosumenta (jeszcze raz przytaczając wniosek poprzedniego zdania: bo to już było dużo wcześniej zapisane w Ustawie podatkowej) ale Sprzedawcę z zobowiązania w zakresie akcyzy. Powyższe rozumowanie jest proste i logiczne a jednocześnie zgodne z intencją ustawodawcy, że energia z OZE powinna mieć materialne preferencje w szczególności zwolniona z akcyzy w przeciwieństwie do energii nieodnawialnej.

Reasumując powyższe rozważania dochodzimy do wniosku, że energia wytworzona i bezpośrednio skonsumowana oraz odbierana przez Prosumenta powinna być całkowicie zwolniona z podatku akcyzowego. Interpretacja urzędowa Ministra Energii (odp. na interpelację nr 4855 z 2016) rodzi uzasadnione kontrowersje co czyni ją z gruntu wątpliwą. Niestety całe to akcyzowe zamieszanie wokół OZE Prosumentów wpisuje się w niezłomne działania władz RP do zniechęcania w inwestowanie w ekologiczne OZE.