czy-można-nie-placić-składek-zus  

wysoki-zus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryczałtowo na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów..... mogą być opodatkowane przychody (dochody) osób fizycznych uzyskiwane nie tylko z działalności gospodarczej w tym otrzymane w ramach spółki cywilnej albo jawnej.

Przepisy w/w Ustawy nie dotyczą m/n następujących rodzajów działalności gosp.:

aptek, lombardów, kantorów, sprzedaży części pojazdów mech., producentów wyrobów akcyzowych

Przychodów (dochodów) opodatkowanych ryczałtowo nie łączy się z dochodami z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co najważniejsze w tym systemie opodatkowania można tylko odliczyć od przychodu do opodatkowania składkę na własne i osób współpracujących z podatnikiem ubezpieczenie społeczne oraz stratę z lat ubiegłych, natomiast od podatku ustawową część składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób.

Górną granicą wyboru tej formy opodatkowania jest przychód 2.000.000 euro za poprzedni rok podatkowy indywidualnie albo spółki.

Przykłady ryczałtowego opodatkowania niektórych źródeł przychodów wg stawek 17%;14%;12%;8,5%;5,5%;3%;2% :

1. 17%- Wolne zawody tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów, księgowych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych;

2. 15% - Usługi pośrednictwa sprzedaży hurtowej;

- Usługi związane z obsługą nieruchomości;

- Prawne, rachunkowo-księgowe, doradztwa podatkowego inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

- i inne

3. 14% - Usługi medyczne, architektoniczne i specjalistycznego projektowania;

4. 12% - Usługi komputerowo informatyczne;

5. 8,5% - Działalność usługowa;

- Sprzedaż napojów alkoholowych ponad 1,5% w ramach gastronomii;

- Najem, dzierżawa w szczególności nieruchomości;

- i inne

6. 5,5% - Działalność produkcyjna;

- Usługi budowlane w tym remontowe i instalacyjne;

- i inne

7. 3% - Handel i gastronomia bez sprzedaży napojów alkoholowych ponad 1,5%;

- i inne

8. 2% - Sprzedaż przetworzonych nieprzemysłowo płodów rolnych z własnej uprawy i hodowli.

W przypadku podatników mających relatywnie do przychodów bardzo niskie koszty uzyskania przychodów, jednocześnie nie wykluczonych w/w Ustawą i mieszczących się w progu przychodowym do 2.000.000 euro, warto wybrać powyższy sposób opodatkowania a dotyczy to stawek 8,5; 5,5 i 3%.