czy-można-nie-placić-składek-zus  

wysoki-zus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryczałtowo na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów..... mogą być opodatkowane przychody (dochody) osób fizycznych uzyskiwane nie tylko z działalności gospodarczej w tym otrzymane w ramach spółki cywilnej albo jawnej.

Przepisy w/w Ustawy nie dotyczą m/n następujących rodzajów działalności gosp.:

aptek, lombardów, kantorów, wolnych zawodów innych niż poniższych w p.1, sprzedaży części i napraw pojazdów mech., producentów wyrobów akcyzowych oraz usług wymienionych w zał. nr 2 do Ustawy np:

- usług finansowych, ubezpieczeniowych i agencji pracy.

- obsługi rynku i wyceny nieruchomości,

- usług pośrednictwa sprzedaży hurtowej paliw, rud metali, chemikaliów oraz towarów różnego rodzaju,

- usług licencyjnych do korzystania z mat. druk. i programów komp.,

- usług prawnych, rachunkowo księgowych i doradztwa podatkowego,

- usług detektywistycznych i ochroniarskich,

- usług reklamowych,

- usług w zakresie specjalistycznego projektowania,

- usług architektonicznych (w tym inwentaryzacji arch. bud.) i inżynierskich;

- usług badań i analiz technicznych,

- usług związanych ze sportem, rozrywką, kulturą; i rekreacją,

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem

- i innych.

Przychodów (dochodów) opodatkowanych ryczałtowo nie łączy się z dochodami z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co najważniejsze w tym systemie opodatkowania można tylko odliczyć od przychodu do opodatkowania składkę na własne i osób współpracujących z podatnikiem ubezpieczenie społeczne oraz stratę z lat ubiegłych, natomiast od podatku ustawową część składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób.

Górną granicą wyboru tej formy opodatkowania jest przychód 150.000 euro za poprzedni rok podatkowy indywidualnie albo spółki.

Przykłady ryczałtowego opodatkowania niektórych źródeł przychodów wg stawek 20%;17%;8,5%;5,5%;3%;2% :

1. 20%- Wolne zawody ale tylko lekarzy (też weterynarzy i felczerów), pielęgniarek, techników dentyst. tłumaczy, nauczycieli w ramach korepetycji;

2. 17% - Usługi komputerowo informatyczne;

- Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej za wyjątkiem zał. nr2 Ustawy ( znaczna część w/w);

- Usługi obsługi lub zarządzania nieruchomościami świadczonymi na zlecenie;

- Wynajem pojazdów i środków transportu;

- Usługi pomocy społ. bez zakwaterowania;

- i inne

3. 8,5% - Działalność usługowa;

- Sprzedaż napojów alkoholowych ponad 1,5% w ramach gastronomii;

- Najem, dzierżawa w szczególności nieruchomości;

- i inne

4. 5,5% - Działalność produkcyjna;

- Usługi budowlane w tym remontowe i instalacyjne;

- i inne

5. 3% - Handel i gastronomia bez sprzedaży napojów alkoholowych ponad 1,5%;

- i inne

6. 2% - Sprzedaż przetworzonych nieprzemysłowo płodów rolnych z własnej uprawy i hodowli.

W przypadku podatników mających relatywnie do przychodów bardzo niskie koszty uzyskania przychodów, jednocześnie nie wykluczonych w/w Ustawą i mieszczących się w progu przychodowym do 150.000 euro, warto wybrać powyższy sposób opodatkowania a dotyczy to stawek 8,5; 5,5 i 3%.