dokumentacja-pracownicza

obsługa-kadrowa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KARTA STANOWISKA PRACY

Nazwa pracodawcy: PHU.......................

Stanowisko pracy: Specjalista d/s rachunkowości i księgowości Kod:

Nazwa jednostki organizacyjnej :PHU ................ Oddział;.... Symbol:

Imię i nazwisko pracownika:..Jan Kowalski...Nr ewidencyjny KP:....

1. ZAKRES PODPORZĄDKOWANIA:

Podlega służbowo: Głównej Księgowej

Podporządkowani jemu są.......

2. ZASTĘPSTWA:

Zastępuje: Annę Nowicką Księgową Oddziału....

Jest zastępowany przez: Stefana Nowaka Specjalisty d/s obsługi rachunkowej.

3. WARUNKI PRACY:

Tygodniowa norma i system (rozkład czasu) pracy

-40 tygodniowy czas pracy,

-8 godzin na dobę,

-praca w godzinach od 800 do 1600.

4. GŁÓWNE CELE:..Rzetelne przedstawianie stanu finansowego firmy i prawidłowe rozliczanie

 z zobowiązań wobec budżetu państwa.

5. WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:

-wykształcenie ekonomiczne ,

-znajomość pakietu MS Office – obsługa PC,

-dyspozycyjność, kreatywność, mobilność, inicjatywa w działaniu

6.OBOWIĄZKI OGÓLNE:

1) dbałość o dobry wizerunek firmy,

2) przestrzeganie postanowień regulaminu pracy,

3) przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,

4) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

5) rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,

6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) dbałość o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące własność pracodawcy,

8) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

7. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych na które składają się:
- dziennik
- konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

2) Prowadzenie następującej dokumentacji podatkowej:
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

3) Sporządzanie deklaracji podatkowych.
   4) Prowadzenie rozrachunków.
   5) Sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

8) UPRAWNIENIA DECYZYJNE:

.............................................................

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU:

1) terminowe i rzetelne pod względem merytorycznym wykonywanie przypisanych zadań,

2) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz Przepisów BHP , PPoż i przepisów prawa pracy na
        terenie Oddziału.....,

10. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI:

.....................................................................

11. NORMATYWNE WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY:

...............................................................................................................................................................

Kartę stanowiska pracy zatwierdzam

. ..................................................................................

data (Zarząd)

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:

..................................................................................

data (podpis pracownika)

Kartę stanowiska pracy (w 2 egzemplarzach) po wypełnieniu danych osobowych otrzymują:

1) Pracownik,

2) Specjalista ds. administracyjno - kadrowych.